Abhishek Bhardwaj

Sailor

Period Tanker Job Details Action
2009 Al Sadd 3rd engineer
2009 Al Sheehaniya 3rd engineer
2010 Aamira 3rd engineer
2010 Bu Samra 2nd engineer