Abhishek Bhardwaj

Sailor

Period Tanker Job Details Action
2009 AL SADD 3rd engineer
2009 AL SHEEHANIYA 3rd engineer
2010 AAMIRA 3rd engineer
2010 BU SAMRA 2nd engineer