Michael Smith

Sailor

Period Tanker Job Details Action
1976 MEGARA (2) gp 1
1992 to 1996 NORTHIA (2) able seaman
1994 to 1997 NORRISIA (2) able seaman